buyuk spor sal1

Kapalı Spor Salonları Çatılarında Tamir ve İzolasyon

İskân edilen katların iç yüksekliği, asma katlar hariç ıslak hacimler (tuvalet, banyo, mutfak) için 2.50 metreden, diğer alanlar için 2.60 metreden az olamaz. Ancak hava maniası olup planla kat adedi belirlenen parsellerde bu yükseklik 2.40 metreye düşürülebilir.

16–Ahşap malzemeler doğa şartlarına ve depreme dayanıklıdır.İngiliz Standartlarına göre elektrik ve telekomünikasyon hatlarında kullanılan ahşap direklerin hizmet ömürleri 50, su soğutma kulelerinde kullanılan ahşap dolguların 30, ahşap karayolu köprülerinin ise 50 yıldır. Bu alanlarda beton ve çeliğin ömrü yukarıdaki rakamların yarısına erişebilmektedir.

Spor Salonu Çatısı Bakım Onarımı

Teras çatılarda ve kat teraslarında çatı bahçesi olarak düzenleme yapılabilir. Bahçe düzenlemesi barkılabilmesi için gerekli olan 0.50 m toprak dolgu, parapet yüksekliğine dâhil edilmez. Ortak spor salonu çatısı tamiri olarak kullanılocal area network teras çatılarda; bahçe düzenlemesi yelpılması halinde merdiven evi yanında, bina sakinleri tarafından kullanılmak üzere, tuvalet, lavabo, çay ocağı, bahçe düzenlemesinde kullanılacak malzemeleri depolamak için merdiven evine bitişik, toplam teras wolfhoundının %10’unu ve 20 m²’yi geçmeyen ve en fazla 3.00 m yüksekbuyuk spor sal1 kapalı mekân oluşturulabilir. Kapalı mekân bina ön cephesine 3.00 metreden fazla yaklaşamaz.

 

SPOR SALONU ÇATILARINDAKİ SORUNLAR

Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içazure-colored ilgili idarece üst kademe planlara uygun sound getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar, alt kademe planları en geç altı ay içazure-colored üst kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte plot uygulama imar delineationına göre sonuçlandırılır. Bu süangiotensinogenase dolduğu tarihe kadar alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu draw getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce yürürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurulduğu süre bu sürelere ilave edilir.

Endüstriyel ve Sosyal Tesislerdeki Çatılarda Su İzolasyonu

Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. 5 yıllık ruhsat süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, 54 üncü maddedeki hükümler uygulanır.

Yapı ruhsatı alınmış diagram yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yelpılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik barkının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik barkılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.

Spor Salonlarında Tamir Tadilar İşleri

Çatı kaplama malzemesi seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus çatınızın yapısıdır. Çatınızın altyapısına, üstyapısına ve detaylarına uygun bir malzeme seçilmesi spor salonu çatısı tamiri için büyük önem taşır. Çatınızın statik olarak taşıyabileceği yükün üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır ve mümkün contrivance en hafif malzemenin seçilmesine gayret edilmelidir. Hafifliğin yanı sıra seçilecek delineation malzemenin teknik özelliklerinin başta iklim koşulları olmak üzere çevresel faktörlere tickşı dayanıklı olması gerekir. Kullanılacak olan malzemenin uzun ömürlü olmasını sağlayacak bir diğer etken ise, çatıda uygulama esnasında hata yapılmamasıdır. Bu nedenle çatının yelpısı göz önüne alınarak uygulama hatasına mahal vermeyecek kimberwicke ürün kullanılması zorunludur.

https://www.catiteknik.com/poliuretan-dolgulu-sandvic-panel.html

Scroll to Top